لیست قیمت

ردیف

نام محصول


قیمت مصرف کننده

( ریال)

بسته بندی

1

کفپوش لی لی

287,500

کیف

2

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 10*10 جعبه )

115,000

جعبه

3

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 5*5 جعبه )

64,400

جعبه

4

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 5*5 سلفون )

56,350

سلفون

5

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ   لاتین 10*10 سلفون )

105,800

سلفون

6

پازل کشتی

( هواپیما - هلیکوپتر )

77,050

جعبه

7

تانگرام بزرگ

73,600

جعبه

8

تانگرام متوسط

37,950

سلفون

 9                      تانگرام کوچک
 17,250

سلفون

10

کتاب فومی الفبا جلد 1

64,400

-

11

کتاب فومی الفبا جلد 2

​64,400

-

12

پازل ترکیبی حیوانات

44,850

جعبه

13

پازل سه بعدی جت فوم

48,870

جعبه

14

پازل حیوانات بزرگ

44,850

سلفون

15

پازل حروف مگنتی فارسی

51,750

سلفون

16

پازل حروف مگنتی لاتین

47,150

سلفون

17

حروف ترکیبی الفبا

(حروف )

57,500

سلفون

18

حروف ترکیبی الفبا

( اعداد )

57,500

سلفون

19

پازل حیوانات کوچک

31,050

سلفون

20

کتاب حیوانات اهلی

57,500

جعبه

21

کتاب حیوانات وحشی

57,500

جعبه

22

هواپیما توپولوف

44,850

جعبه

23

هواپیما ایرباس

37,950

جعبه

24

ساعت فومی بزرگ مگنتی

57,500

سلفون

25

ساعت فومی بزرگ ساده

28,750

سلفون

26

کلاه فانتزی

25,870

-

27

ساعت فومی ساده

17,250

سلفون

28

ساعت کوچک ساده

17,250

سلفون

29

ساعت فومی مگنتی

​28,750

سلفون

30

پازل تخت فومی بزرگ 

150,000 

پاکت

   پازل تخت فومی متوسط  120,000

پاکت

31

پازل تخت فومی کوچک

70,000 

پاکت

32

کتاب عروسکی کوچک

​13,800

سلفون

33

پازل سه بعدی اشکال

​17,250

جعبه

3​4

بازی دوز

​17,250

جعبه

35

بازی شطرنج

17,250

جعبه

36

بازی مارپله

17,250

جعبه

37

بازی منچ

17,250

جعبه

38

بازی دومینو

17,250

جعبه

39

پازل سه بعدی حیوانات

17,250

سلفون

40

پازل ریاضی

17,250

جعبه

41

پازل دوبعدی اشکال

17,250

سلفون

42

پازل مکعب ساز فومی

17,250

سلفون

43

ماسک فومی

17,250

سلفون

44

کلاه ساده

17,250

سلفون

45

کلاه مونتاژی

17,250

-

46

صندل راحت پا بزرگ

17,250

سلفون

47

صندل راحت پا کودک

9,200

سلفون

48

منچ و مارپله بزرگ با جعبه

333,500

جعبه

49

منچ و مارپله بزرگ با کیف

281,750 

کیف

50

حروف مگنتی فوم ( قوطی )

241,500

قوطی

51

​پازل حیوانات بزرگ

44,850  سلفون
52  قلعه جنگی فومی 253,000

جعبه

53
قلعه رویایی فومی  253,000
جعبه
54
مت پیلاتس و مت یوگا 10 میلی متر
287,500   سلفون
55
مت پیلاتس و مت یوگا 7 میلی متر
253,000
سلفون
 56 پادری فومی  ​85,000 سلفون
 57  تخته شنا 69,000 سلفون
 58    کفپوش حروف لاتین و اعداد 880,000  کیف
 59 کفپوش حروف لاتین   680,000  کیف
 60 استپ ایروبیک بزرگ مارک دار  345,000 سلفون یا کیف
61  استپ ایروبیک بزرگ ساده 322,000 سلفون یا کیف
 62   استپ ایروبیک ​متوسط 276,000
سلفون یا کیف 
 63 آجریوگا
70,000
 سلفون