لیست قیمت

ردیف

نام محصول


قیمت مصرف کننده

( ریال)

بسته بندی

1

کفپوش لی لی

425500

کیف

2

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 10*10 سلفون)

152080

سلفون

3

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 5*5 جعبه )

132250

جعبه

4

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 5*5 سلفون )

132250

سلفون

5

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 10*10 جعبه )

198307

جعبه

6

پازل کشتی

( هواپیما - هلیکوپتر )

152090

جعبه

7

تانگرام بزرگ

198370

جعبه

8

تانگرام متوسط

66120

سلفون

9

تانگرام کوچک

33060

سلفون

10

کتاب فومی الفبا جلد 1

198370

-

11

کتاب فومی الفبا جلد 2

198370

-

12

پازل ترکیبی حیوانات

132250

جعبه

13

پازل سه بعدی جت فوم

132250

جعبه

14

پازل حیوانات بزرگ

132250

سلفون

15

پازل حروف مگنتی فارسی

132250

سلفون

16

پازل حروف مگنتی لاتین

132250

سلفون

17

حروف ترکیبی الفبا

(حروف )

92000

سلفون

18

حروف ترکیبی الفبا

( اعداد )

92000

سلفون

19

پازل حیوانات کوچک

92000

سلفون

20

کتاب حیوانات اهلی

172500

جعبه

21

کتاب حیوانات وحشی

172500

جعبه

22

هواپیما توپولوف

132250

جعبه

23

هواپیما ایرباس

132250

جعبه

24

ساعت فومی بزرگ مگنتی

115000

سلفون

25

ساعت فومی بزرگ ساده

92000

سلفون

26

کلاه فانتزی

66120

-

27

ساعت فومی ساده

33060

سلفون

28

ساعت کوچک ساده

20300

سلفون

29

ساعت فومی مگنتی

66120

سلفون

30

پازل تخت فومی بزرگ

17250

پاکت

31

پازل تخت فومی متوسط

13800

پاکت

32

پازل تخت فومی کوچک

8050

پاکت

33

کتاب عروسکی کوچک

66120

سلفون

34

پازل سه بعدی اشکال

33060

جعبه

3​5

بازی دوز

33060

جعبه

36

بازی شطرنج

33060

جعبه

37

بازی مارپله

33060

جعبه

38

بازی منچ

33060

جعبه

39

بازی دومینو

33060

جعبه

40

پازل سه بعدی حیوانات

33060

سلفون

41

پازل ریاضی

33060

جعبه

42

پازل دوبعدی اشکال

33060

سلفون

43

پازل مکعب ساز فومی

33060

سلفون

44

ماسک فومی

66120

سلفون

45

کلاه ساده

23000

سلفون

46

کلاه مونتاژی

34500

-

47

صندل راحت پا بزرگ

34500

سلفون

48

صندل راحت پا کودک

17250

سلفون

49

منچ و مارپله بزرگ با جعبه

425500

جعبه

50

منچ و مارپله بزرگ با کیف

373750

کیف

51

حروف مگنتی فوم ( قوطی )

​368000

قوطی

52

​پازل حیوانات بزرگ

​132250

سلفون

53

قلعه جنگی فومی

313950

جعبه

54

قلعه رویایی فومی

313950

جعبه

55

مت پیلاتس و مت یوگا 10 میلی متر

414000

سلفون

56

مت پیلاتس و مت یوگا 7 میلی متر

345000

سلفون

57

پادری فومی

112350

سلفون

58

تخته شنا

120750

سلفون

58

کفپوش حروف لاتین و اعداد

1296050

کیف

59

کفپوش حروف لاتین

991870

کیف

60

استپ ایروبیک مارک دار

501400

سلفون یا کیف

61

استپ ایروبیک بزرگ ساده

437000

سلفون یا کیف

62

استپ ایروبیک ​متوسط

400200

سلفون یا کیف

63

آجریوگا

109250

سلفون

64

پازل کشتی

132250

 

سلفون

65

فوم مسدود کننده دریچه کولر

86250

جعبه

66

لی لی فارسی بزرگ

596850

کیف

67

تاتامی طرح دار 20 میلی متر

522380

سلفون

68

تاتامی طرح دار 25 میلی متر

621570

سلفون

69

تاتامی طرح دار 30 میلی متر

782750

سلفون

70

دوقلوشنا

109250

 

سلفون

71

دمبل شنا

370300

سلفون

72

مینی استپ

230000

سلفون