لیست قیمت

ردیف

نام محصول

قیمت مصرف کننده

( ریال)


بسته بندی

1

کفپوش لی لی
442750


کیف

2

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 10*10 سلفون)
175950


سلفون

3

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 5*5 جعبه )
137250


جعبه

4

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 5*5 سلفون )
136250


سلفون

5

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 10*10 جعبه )
215000


جعبه

6

پازل کشتی

( هواپیما - هلیکوپتر )
161000


جعبه

7

تانگرام بزرگ
198370


جعبه

8

تانگرام متوسط
67850


سلفون

9

تانگرام کوچک
33060


سلفون

10

کتاب فومی الفبا جلد 1
214000


-

11

کتاب فومی الفبا جلد 2
214000


-

12

پازل ترکیبی حیوانات
132250


جعبه

13

پازل سه بعدی جت فوم
132250


جعبه

14

پازل حیوانات بزرگ
132250


سلفون

15

پازل حروف مگنتی فارسی
145000


سلفون

16

پازل حروف مگنتی لاتین
145000


سلفون

17

حروف ترکیبی الفبا

(حروف )
96600


سلفون

18

حروف ترکیبی الفبا

( اعداد )
96600


سلفون

19

پازل حیوانات کوچک
92000


سلفون

20

کتاب حیوانات اهلی
172500


جعبه

21

کتاب حیوانات وحشی
172500


جعبه

22

هواپیما توپولوف
132250


جعبه

23

هواپیما ایرباس
132250


جعبه

24

ساعت فومی بزرگ مگنتی
135000


سلفون

25

ساعت فومی بزرگ ساده
105000


سلفون

26

کلاه فانتزی
76120


-

27

ساعت فومی ساده
​49450


سلفون

28

ساعت فومی مگنتی کوچک
66120


سلفون

29

پازل تخت فومی بزرگ
17250


پاکت

30

پازل تخت فومی متوسط
13800


پاکت

31

پازل تخت فومی کوچک
10000


پاکت

32

کتاب عروسکی کوچک
66120


سلفون

33

پازل سه بعدی اشکال
33060


جعبه

3​4

بازی دوز
33060


جعبه

35

بازی شطرنج
33060


جعبه

36

بازی مارپله
33060


جعبه

37

بازی منچ
33060


جعبه

38

بازی دومینو
33060


جعبه

39

پازل سه بعدی حیوانات
33060


سلفون

40

پازل ریاضی
33060


جعبه

41

پازل دوبعدی اشکال
33060


سلفون

42

پازل مکعب ساز فومی
33060


سلفون

43

ماسک فومی
66120


سلفون

44

کلاه ساده
23000


سلفون

45

کلاه مونتاژی
34500


-

46

صندل راحت پا بزرگ
34500


سلفون

47

صندل راحت پا کودک
17250


سلفون

48

منچ و مارپله بزرگ با جعبه
517500


جعبه

49

حروف مگنتی فوم ( قوطی )
460000


قوطی

50

​پازل حیوانات بزرگ
​132250


سلفون

51

قلعه جنگی فومی
356500


جعبه

52

قلعه رویایی فومی
356500


جعبه

53

مت پیلاتس و مت یوگا 10 میلی متر
480000


سلفون

54

مت پیلاتس و مت یوگا 7 میلی متر
410000


سلفون

55

پادری فومی
112350


سلفون

56

تخته شنا
115000


سلفون

57

کفپوش حروف لاتین و اعداد
1495000


کیف

58

کفپوش حروف لاتین
1265000


کیف

59

استپ ایروبیک مارک دار
530000


سلفون یا کیف

60

استپ ایروبیک بزرگ ساده
490000


سلفون یا کیف

61

استپ ایروبیک ​متوسط
445000


سلفون یا کیف

62

آجریوگا
145000


سلفون

63

پازل کشتی
161000


سلفون

64

فوم مسدود کننده دریچه کولر
95000


جعبه

65

لی لی فارسی بزرگ
850000


کیف

66

تاتامی طرح دار 20 میلی متر
470000


سلفون

67

تاتامی طرح دار 25 میلی متر
567000


سلفون

68

تاتامی طرح دار 30 میلی متر
693000


سلفون

69

دوقلوشنا
155000


سلفون

70

دمبل شنا
400000


سلفون

71

مینی استپ
285000


سلفون