رژیم غذایی برای کودک چاق

  • معضلی به نام چاقی در کودکان

    معضلی به نام چاقی در کودکان

  • مهم ترین عوامل چاقی در کودکان

    مهم ترین عوامل چاقی در کودکان

    ارث از عواملی است که در بروز چاقی نقش دارد. البته چاقی ناشی از عوامل ژنتیک معمولاً در سنین بالاتر بروز می‌کند؛ ولی در برخی موارد، در دوران کنونی نیز می‌تواند خود را نشان دهد. چاقی ناشی از ارث با بهبود شیوه زندگی، کاملاً قابل پیشگیری است.