تست هوش کودک

 
 تست اول:
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

تست هوش بازی و ریاضی

با انجام بازی زیر وراد صفحه ای می شوید که برای برنده شدن می بایستی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و همینطور معنی علامت های بزرگتر، کوچکتر و مساوی در ریاضی آشنا باشید. با هر بار​انتخاب اشتباه علامت روی میوه ها امتیاز خود را از دست می دهید. برای شروع بازی روی تصاویر زیر کلیک کنید.