تست و آزمون کودکان

 تست و آزمون کودکان صفحه ای شامل تعدادی آزمون تست هوش کودک است. این تست ها با اجرای بازی های آنلاین فکری مجزا مانند تانگرام، شطرنج، منچ و ... هوش کودک شما را محک می زند. کودکان با انجام این بازی های فکری اولاً با نحوه انجام بازی های کامپیوتری آشنا می شوند، ثانیاً ذهن کودکان درگیر حل مسأله شده و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل آن ها افزایش می یابد.

 

 

ورود به صفحه تست هوش کودک